อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

ปิดม่านประชุมสุดยอดอาเซียน บรรลุผลตามเป้าหมาย

สัปดาห์นี้ย้อนดูภาพรวมการทำหน้าที่ไทย เจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ปิดฉากความสำเร็จอย่างงดงาม มีการรับรองข้อตกลงต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.


การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 (34th ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย. 2562 ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในอนาคตร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีประเด็นสำคัญในการผลักดันในช่วงที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 คือ เน้นเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน เตรียมความพร้อมร่วมกันสำหรับอนาคตโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรม 4.0 การสร้างพันธมิตรที่ครอบคลุมในทุกระดับเพื่อให้อาเซียนมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง การประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้เป็นการประชุมในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน และผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน

พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอาเซียนและประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ได้แถลงผลการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ว่า การพบหารือกับผู้นำอาเซียน ผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน ผู้แทนเยาวชนอาเซียน และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เป็นโอกาสที่ดีที่อาเซียนจะก้าวไปข้างหน้าร่วมกันเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนให้มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประเทศไทยจะสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้อาเซียนในทุกมิติ เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ของสถานการณ์โลกที่ประชุมให้การรับรองข้อตกลงหลายฉบับร่วมกัน อาทิ ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตามการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ. 2030 และเป็นการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์อาเซียนปี ค.ศ. 2025, แถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วย ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมอันน่าภาคถูมิใจซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียน และนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, วิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน, เอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโดแปซิฟิก โดยมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและมีผลประโยชน์ร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นแกนกลางของอาเซียน รวมถึงผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (ASEP) ให้แล้วเสร็จในปี 2562 เพื่อความแข็งแกร่งของอาเซียนในการรับมือกับผลกระทบจากความตึงเครียดของการค้าและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก, การตั้งคลังอุปกรณ์หรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียนในประเทศไทยที่ จ.ชัยนาท, การสร้างเครือข่ายสมาคมอาเซียนเพื่อความตระหนักรู้เรื่องอาเซียน และร่วมมือกันในภาคส่วนต่าง ๆ ฯลฯ อีกทั้งผู้นำหลายประเทศมีความเห็นร่วมกันในการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก (FIFA World Cup 2034)หลังการประชุมสุดยอดอาเซียนเสร็จสิ้นลงแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมด้วยผู้นำประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย เลขาธิการอาเซียนและประธานธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมการประชุมสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย (IMT-GT) ครั้งที่ 12 โดยเน้นย้ำเร่งสร้างความเชื่อมโยงทุกด้านและปรับทิศทางความร่วมมือให้ทันต่อสถานการณ์โลก เร่งพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจระนอง ภูเก็ต ปีนัง อาเจะห์ และเมดาน ปีนัง สงขลา , การยกระดับห่วงโซ่คุณค่าในผลผลิตเกษตรสำคัญ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ประมงแปรรูป และผลิตภัณฑ์ฮาลาลโดยเน้นการวิจัยและการพัฒนาเป็นสำคัญ และมีการต่อยอดการพัฒนาเมืองสีเขียวสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในหลายมิติ

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศ โดยไทยจะร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสิงคโปร์ในทุกด้าน และเชิญชวนนักลงทุนสิงคโปร์ที่มีความสนใจและมีความเชี่ยวชาญมาร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและธุรกิจสตาร์ตอัพในไทย ไทยขอบคุณ สปป.ลาว ที่ให้ความร่วมมือแก้ปัญหาหมอกควันและเห็นว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวควรมีมาตรการร่วมกันเพื่อความยั่งยืน และไทยพร้อมจะสนับสนุนเอกชนไทยไปลงทุนใน สปป.ลาว โดยเฉพาะด้านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการยกระดับจุดผ่านแดนไทย-ลาว ไทยกับฟิลิปปินส์มีความเห็นพ้องกันในการเพิ่มพูนมูลค่าทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น ส่วนไทยกับมาเลเซียทั้ง 2 ฝ่ายมีความยินดีที่มีความคืบหน้าความร่วมือกันในทุกมิติ โดยเฉพาะความร่วมมือกับการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ของไทย รวมถึงจะเร่งผลักดันด้านโครงการเชื่อมโยงระหว่างไทยและมาเลเซียให้มีความก้าวหน้าเพื่อเพิ่มพูนด้านการท่องเที่ยวและความสะดวกในการค้าข้ามแดน

ในเดือน พ.. 62 นี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีประเทศคู่เจรจานอกภูมิภาคเข้าร่วมประชุมด้วย

การทำหน้าที่ของประเทศไทยในฐานะผู้นำอาเซียนและเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เพราะมีการรับรองข้อตกลงต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและมิตรภาพที่มีความจริงใจต่อกัน ซึ่งเป็นผลสำเร็จที่เกิดจากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและคนไทยทั้งชาติ.
………………………
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”
ขอบคุณภาพจาก : ASEAN2019 , www.asean2019.go.th


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 238