อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

ผู้บริหารเทศบาลเมืองเบตงพบปะผู้นำศาสนาอิสลาม

ผู้บริหารเทศบาลเมืองเบตงพบปะผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่พร้อมมอบอินทผาลัมเพื่อใช้ละศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 01.31 น.


ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายซูฟรีย์ ปิยานนท์พงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชนในเดือนรอมฏอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (พ.ศ 2562) มอบพร้อมอินทผาลัมให้กับนายอิสมาแอ หะยีมะนุส คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาเบตง และผู้นำศาสนา ผู้แทนมัสยิด ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเบตง เพื่อนำไปมอบให้พี่น้องมุสลิมใช้ในกิจกรรมการละศีลอดตามมัสยิดและสุเหร่าตลอดช่วงเดือนรอมฎอน โดยมีนายสุรชาติ ฟ้าอรุณ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง นายไพรัช สุวรรณโณ   รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง ประธานชุมชน และผู้นำศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นายซูฟรีย์ ปิยานนท์พงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า เดือนรอมฎอน ถือเป็นเดือนปฏิบัติศาสนกิจที่สำคัญของพี่น้องมุสลิมทั่วโลก ตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม กำหนดให้มุสลิมทุกคนต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ทางเทศบาลเมืองเบตงได้พบปะผู้นำศาสนา พร้อมมอบอินทผลัม เพื่อเป็นการส่งเสริมบำรุงศาสนาตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี สมานฉันท์ และสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งสร้างเจตคติที่ดีของพี่น้องประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐด้วย

-----------------------------------

เจษฎา สิริโยทัย ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ อ.เบตง จ.ยะลา
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%