อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

PEA สนับสนุนจัดซื้อถังบรรจุน้ำอุปโภค/บริโภค

PEA สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อถังบรรจุน้ำอุปโภค/บริโภคให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน จังหวัดศรีสะเกษ พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 22.00 น.


เมื่อวันที่  14 มีนาคม นางบุษกร ตรีศักดิ์ชาติ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และนางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA มอบเงินสนับสนุนในนามของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 129,800.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อถังบรรจุน้ำอุปโภค/บริโภค ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20 ถัง ให้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพันเอกสุรกิจ กาฬเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29