อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ศาลรธน.รับคำร้องกกต. พิจารณายุบพรรคทษช.

สัปดาห์นี้ติดตามหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง กกต. พิจารณายุบพรรค ทษช. ซึ่งล่าสุดทางพรรค ทษช. ได้ยื่นคำชี้แจงกลับเพื่อแก้ข้อกล่าวหาแล้วต้องมาลุ้นกัน... พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.


ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 14 ก.พ.62 โดย กกต. ได้ยื่นคำร้องให้พิจารณายุบพรรคไทยรักษาชาติ เนื่องจากได้กระทำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้เสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรค เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62

ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องของ กกต. ไว้เพื่อพิจารณาแล้ว ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง 2560 มาตรา 92 (2) บัญญัติว่า “เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น”หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องของ กกต. ไว้พิจารณาวินิจฉัย จึงได้ส่งสำเนาคำร้องให้แก่ผู้ถูกร้อง ณ ที่ทำการพรรคไทยรักษาชาติ เพื่อให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง หากไม่ดำเนินการประการใดให้ถือว่าไม่ติดใจยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องของ กกต. ในวันที่ 27 ก.พ.62

การดำเนินการยื่นคำร้องของ กกต. ในครั้งนี้ ...จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กกต. ให้เป็นผู้ดำเนินคดี ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญแทนคณะกรรมการ กกต.ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 62 ได้สร้างความตื่นตะลึงและความสับสนแก่สังคมไทยในวงกว้างอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทย การกระทำดังกล่าวกำลังเข้าสู่กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพรรคไทยรักษาชาติมีแนวความคิดอย่างไรต่อชาติบ้านเมือง มีเจตนาดีหรือเจตนาร้าย เป็นสิ่งที่ต้องรอคอยการแสวงหาข้อเท็จจริงจากการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเวลาอีกไม่ช้านาน

เพื่อให้สังคมไทยได้รู้จักกับคณะบุคคล ซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ มีจำนวน 14 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคฯ
2.น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรคฯ
3.นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล รองหัวหน้าพรรคฯ
4.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรคฯ
5.นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรคฯ
6.นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรคฯ
7.นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรคฯ
8.นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรคฯ
9.นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรคฯ
10.น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรคฯ
11.นายพงษ์เกษม สัตยาประเสริฐ โฆษกพรรคฯ
12.นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรคฯ
13.รศ.ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรคฯ
14.นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรคฯ
................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    72%
  • ไม่เห็นด้วย
    28%

บอกต่อ : 492