อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อุดรฯ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน

รองผู้ว่าฯ อุดรธานี เปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน  อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.38 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมการิน เขตเทศบาลนครอุดรธานี นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการสร้างเครือข่ายความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงการสร้างความปรองดอง ตามแนวทางประชารัฐต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 5 โดยมีผู้เข้ารับฝึกอบรมจากอำเภอเพ็ญ อำเภอโนนสะอาด อำเภอนายูง และอำเภอพิบูลย์รักษ์ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 318 คน

นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการสร้างเครือข่ายความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการสร้างความปรองดองตามแนวทางประชารัฐต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านได้เข้าใจบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และมีความรู้ สามารถ เป็นผู้ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเป็นแกนนำในพื้นที่ในการปกป้องและส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน รวม 1,862 คน ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อำเภอละ 2 คน รวม 40 คน รวมทั้งสิ้น 1,902 คน แบ่งการอบรม เป็น 6 รุ่นๆละ 2 วัน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

พิชิต วีระชัย 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.อุดรธานีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น