อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

บางแสน จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ

มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ภายใต้สโลแกน “สุขภาพดีไปด้วยกัน Healthy Together 2019 ” ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กิจกรรม “มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ หรือ BANGSAEN HEALTH FESTIVAL 2019”  จัดขึ้นเพื่อเป็นกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนด้านอื่นๆด้วยเช่น สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คน ภายใต้สโลแกน “สุขภาพดีไปด้วยกัน  Healthy Together 2019" โดยที่ผ่านมาระบบสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนทำให้สุขภาพคนไทยดีขึ้น ระบบบริการสุขภาพก้าวหน้ามากขึ้น เราเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคมากกว่าการรักษาที่ปลายเหตุ เลือกแนวทางการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับตนเองและครอบครัว การได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมก่อให้เกิดทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีได้ ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน
 

     
นายณรงค์ชัย กล่าวว่า เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยซากุและเทศบาลซากุ ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ "การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน" โดยนำร่องพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อต่อยอดร่วมกันของภาคีเครือข่ายสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย มีการรณรงค์กระตุ้นให้เห็นประโยชน์ของการรักษ์สุขภาพ โดยเป้าหมายในการรณรงค์ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก และกระตุ้นให้เห็นคุณประโยชน์ของการรักษาสุขภาพ ตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิตประชาชน ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุ่มวัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สอดแทรกความรู้หลากหลายมิติในการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยน่าสนใจ ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น


 
นายณรงค์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรม มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ยังมีโซนต่างๆ ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย โซนนิทรรศการความรู้เพื่อสุขภาพตามบริบทไทย-ญี่ปุ่น โซนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ  โซนนิทรรศการความรู้เพื่อสุขภาพหน่วยงานภาคีเครือขายสุขภาพ  โซนเวทีการแสดงนำเสนอกิจกรรมด้านสุขภาพ  โซนกิจกรรมเพื่อสุขภาพวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น โซนแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  โซนนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โซนนั่งพักผ่อนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น
 
พลาดไม่ได้กับกิจกรรม มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ หรือ BANGSAEN HEALTH FESTIVAL  2019 ระหว่างวันที่ 10 มกราคม  2562 ถึง วันที่ 11 มกราคม  2562 ณ อาคารศูนย์วิจัยทาง การแพทย์ (อาคารใหม่) โรงพยาบาล ม.บูรพา
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%