อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

ข่าวคนไทยในออสเตรเลีย วันที่ 31 ธันวาคม 2561

พรปีใหม่ พ.ศ. 2562 ..... พระเทพสีลาภรณ์ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ แคมเบลทาวน์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย จันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น.


ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายที่เป็นชาวไทยในออสเตรเลียและต่างแดน จงมีความสุขทุกถ้วนหน้า ตามจารีตประเพณีอันดีงามไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดท่านสอนให้เรามีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่อยู่เสมอ ดีต่อทุกผู้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรา ตลอดถึงให้แผ่เมตตาไปเรื่อยเรื่อย จนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกถ้วนหน้า ความดีที่มีต่อกันตลอดถึงความกตัญอยู่กตเวทีต่อผู้มีอุปการะคุณ จะเป็นพรอันประเสริฐย้อนกลับมาให้เรามีความสุขความเจริญไม่มีที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเมตตา กตัญญูกตเวทีอยู่เสมอเถิด พรใดอันดีงามที่ท่านปรารถนายิ่งนักนั้นจะลอยละลิ่วร่วงหล่นมาถึงตัวท่านเอง
 
สำหรับท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธอย่าลืมกิจวัตรประจำวันทำบุญใส่บาตรอยู่เสมอ ได้ฟังมาว่า ข้าวน้ำอาหารคาวหวานที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วด้วยศรัทธาใส่ลงไปในบาตรอันเป็นบริขารของพระอริยเจ้าเมื่อใด ทำอยู่เป็นประจำจะมีอานิสงส์ให้เกิดความสมบูรณ์พูนผลอยู่สุขสวัสดีไปนานเท่านาน อย่างไรก็ขอให้ผู้ถวายเป็นผู้มีศีล ข้าวของได้มาบริสุทธิ์ ก็เป็นอันใช้ได้ ทำไปเรื่อยเรื่อย วันหนึ่งจะเจอท่านผู้บริสุทธิ์จริงด้วยตัวท่านเอง
 
ทุกครั้งที่เราทำบุญ เราก็จะได้รับพรสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ความมีอายุมั่นขวัญยืน ความมีผิวพรรณผ่องใส ความสุขกาย สุขใจ และกำลังกายกำลังใจก็จะเกิดขึ้นจริงๆเพราะถวายอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ช่วยสร้างที่อยู่อาศัย และถวายยารักษาโรค นอกจากนั้นท่านยังให้พรต่อไปอีกว่า ขอสรรพมงคลทั้งปวง จงมีแก่ท่าน ขอให้เทวดาทั้งหลายจงคุ้มครองรักษาท่าน ด้วยอำนาจคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดีทุกเมื่อเถิด
 
ระลึกให้ซึ้งถึงใจจริงๆ แล้วจะมีความสุขความสบายใจจริงจริง จะกราบพระพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยความเชื่อมั่นในพระคุณ ไม่มีทางจะเป็นอื่น เพราะฉะนั้นพรข้อที่สองนี้ขอให้ท่านทั้งหลายมีอายุวรรณะสุขภัณฑ์ละภายใต้ร่มโพร่มไทรของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดกาลนานเทอญ
 
หากท่านผู้ใดโอกาสไม่อำนวยหรือไม่มีทุนพอที่จะซื้อข้าวปลาอาหารใส่บาตร ก็ขอให้ตั้งใจเป็นคนดี ตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาทุกวัน ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขทุกทั่วหน้า ในภาคปฏิบัติแล้วการที่จะทำความดีของเราให้สมบูรณ์เต็มที่ ต้องรักษาร่างกายของเราไม่ให้ทำบาป อย่าฆ่าสัตว์ อย่าลักทรัพย์ อย่าประพฤติผิดในกาม อย่าดื่มสุราเมรัย ปากของเราก็ไม่ให้ทำบาป ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล พูดแต่คำจริง คำอ่อนหวาน คำที่เป็นสุภาษิต และคำที่เป็นธรรมเท่านั้น ถ้าพูดจริงไม่ได้ก็ขอให้นิ่งเสี
 
ความมีเมตตาเป็นมิตรสหายกับคนทั้งโลก เกิดจากศีลข้อที่หนึ่ง ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ความเป็นผู้มีชีวิตอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง มีแต่ให้กับให้ เพื่อความสุขของคนยากจนทั้งหลาย โลกิยะทรัพย์ของเราจะกลายเป็นอริยะทรัพย์ เกิดจากศีลที่ไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทางที่ผิด ความอยู่เย็นเป็นสุขของครอบครัวความมีความประพฤติดีมีอนาคตแจ่มใสของบุตรธิดา เกิดจากการรักษาศีลข้อไม่ประพฤติผิดในกาม ความเป็นผู้ไว้วางใจได้รับความเคารพนับถือทั่วไปในสังคมเพราะศีลไม่พูดปด เมื่อจริงใจต่อตัวเอง ก็จริงใจต่อผู้อื่น จริงต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในที่สุดก็จะจริงต่อพระนิพพาน คือ ความดับทุกข์โดยประการทั้งปวง
 
ความเป็นผู้มีสุขภาพดีร่างกายไม่มีโรค จิตใจก็ร่มเย็น เจริญในธรรมในที่สุดก็จะมีสติปัญญาที่สมบูรณ์ เกิดจากศีลไม่ดื่มสุราเมรัยและของมึนเมา วันเวลาโดยตัวของมันเองนั้น ไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญ ไม่เป็นคุณไม่เป็นโทษแก่ท่านผู้ใดโดยเฉพาะ บาปนำแต่ทุกข์และโทษมาให้ บุญนำแต่ความสุขความเจริญ
 
เพราะฉะนั้นพรข้อที่สามถ้ากายวาจาเป็นศีลโดยมีใจเป็นผู้นำแล้ว ความสุขในโลกนี้ ความสุขในโลกหน้า มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ก็จะเกิดมีกับท่านอย่างแน่นอน หากว่าจิตใจของเรานี้เปรียบเหมือนกับถังน้ำที่มีน้ำสกปรกขังอยู่ ทำอย่างไรน้ำเก่าที่สกปรกจะออกจากถังน้ำได้ ท่านให้เทน้ำสะอาดลงใส่เรื่อยเรื่อย ขับไล่ของไม่ดีออกไป เอาฃองดีเข้าไปใส่แทน กิเลสที่ทำให้ใจเราเศร้าหมอง ไม่เคยออกไปเองโดยไม่มีการบังคับ ต้องเอาทาน ศีล ภาวนา เข้าไปไล่ โลภะ ราคะ โทสะ โมหะ ถึงจะออกไปได้ ให้นึกภาพช่างทองต้องใช้เบ้าไฟที่ร้อนจัด สิ่งที่ไม่ใช่ธาตุทองคำจะหลุดออกไป เหลือแต่ธาตุทองคำที่บริสุทธิ์ เมื่อมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้ว ต้องมีความเพียรฝึกตน ถึงจะมี สติ สมาธิ ปัญญาที่สมบูรณ์ ไล่กิเลสออกจากใจได้
 
หากเรามีโอกาสไปริมฝั่งทะเลที่น้ำกำลังนิ่ง เห็นทรายขาวบริสุทธิ์ ปู ปลาอาศัยอยู่ จิตที่เป็นธาตุรู้เหมือนน้ำอันนิ่งจะมองเห็นความโลภ ความโกรธ ความหลงชัดเจน เมื่อใดมีคลื่น พื้นน้ำถูกกระทบ ความขุ่นก็เกิดขึ้นมองเห็นอะไรไม่ชัดอีก ความรัก ความชังที่กลุ้มรุมจิตใจก็ทำให้จิตใจไม่ใสไม่สะอาด ไม่สงบไม่นิ่ง บาปบุญ คุณโทษ ผิดถูกชั่วดีจะประจักษ์แก่ใจอย่างชัดไม่ได้ เมื่อเห็นไม่ชัดทั้งด้านคุณและด้านโทษ การปล่อยวางละกิเลสก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกัน เมื่อทานดีแล้ว ศีลรักษาดีแล้ว น่าจะสนุกกับการภาวนา เอาจิตให้สงบเสียก่อน เอาพุทโธกับลมหายใจ เป็นเครื่องนำทาง ทำไปบ่อยบ่อยทำไปเรื่อยเรื่อย หาสถานที่ หากาลเวลาที่เงียบสงัด เมื่อใจคุ้นกับความดีด้านภาวนาแล้ว ความเจริญในธรรมก็มีขึ้นเรื่อยเรื่อย
 
พรสุดท้ายนี้เป็นพรที่ประเสริฐยิ่ง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ท่านก็เมตตา เทวดาท่านก็รักษา ตัวเราเองให้พรตัวเอง มีความสุข ความสะอาดสดใส ขึ้นตามลำดับ ขอฝากคติธรรมมายังพี่น้องชาวไทยทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยและอาศัยอยู่ต่างแดน ธาตุรู้ที่เรียกว่าใจหรือจิตเป็นสภาวะที่ไม่ตาย หากมีสิ่งดีงาม คือ ทาน ศีล ภาวนาแน่นอยู่ โลภะ โทษะ โมหะ ก็จะเบาบางลง ในที่สุดก็หายไปจากใจ  ความมีอายุมั่นขวัญยืน ความผ่องใส ความสุขของใจที่บริสุทธิ์นั้นจะเป็นสมบัติของท่านชั่วฟ้าดินสลาย

ไตรภพ ซิดนีย์
tripope@hotmail.com=


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 91