อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 15

สัปดาห์นี้พูดถึง "ภิกษุ" เป็นผู้ซึ่งสละแล้วทางโลก ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา วงศาคณาญาติ ตลอดจนทรัพย์สินเงินทองต่าง ๆ  พฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.


กาลสมัยในครั้งพุทธกาลพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จไปที่ชนบทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีพระอานนท์ตามเสด็จด้วย ทรงพบเห็นถุงบรรจุทรัพย์พันหนึ่งตกอยู่ใกล้กับบริเวณที่ชาวนากำลังไถนาอยู่ ทรงตรัสถามพระอานนท์ว่า  "อานนท์ เธอเห็นไหม อสรพิษ" พระอานนท์จึงทูลตอบว่า "เห็น พระเจ้าข้า อสรพิษร้าย"เพื่อเป็นการขัดเกลากิเลสแก่ภิกษุ พระพุทธองค์ทรงได้บัญญัติสิกขาบทในพระวินัยเกี่ยวกับเรื่องเงินทองที่ไม่เหมาะควรแก่ภิกษุ หากล่วงละเมิดสิกขาบทก็มีโทษเป็นอาบัตินิสคิยปาจิตตีย์ ได้แก่  ความยินดีพอใจในทองและเงิน การรับทองและเงิน การแลกเปลี่ยนสิ่งของด้วยทองและเงิน

หากภิกษุที่ล่วงละเมิดสิกขาบทนี้ ไม่มีความละอายโดยไม่ปลงอาบัติด้วยการแสดงโทษและคืนทองและเงินรวมถึงสิ่งของที่ได้มาแก่หมู่สงฆ์ก็จะมีโทษเป็นอาบัตินิสคิยปาจิตตีย์ สถานภาพของภิกษุที่ล่วงละเมิดสิกขาบทนี้ ก็จะเป็นเพียงแค่ "อลัชชี" หรือ "ภิกษุทุศีล" เท่านั้น อุบาสกและอุบาสิกาที่ทำบุญด้วยก็จะไม่ได้รับอานิสงส์แต่อย่างใด การอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ไม่เกิดผล เพราะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไม่สามารถอนุโมทนาได้ ส่วน "อลัชชี" หรือ "ภิกษุทุศีล" เมื่อมรณภาพไปแล้วก็จะถูกฉุดคร่าไปสู่อบายภูมิสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติการณ์ของภิกษุที่ไม่ทำหน้าที่ตามกิจของสงฆ์ ได้ส่งผลกระทบต่อความเจริญมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง คือ เป็นภิกษุซึ่งอยู่ในเพศบรรพชิต แต่กลับดำเนินชีวิตไม่ได้แตกต่างไปจากปุถุชนที่มีกิเลสหยาบหนา แทนที่จะขัดเกลากิเลสกลับพอกพูนกิเลสให้มีมากขึ้น อาทิ การดำเนินกิจกรรมทางศาสนาในลักษณะพุทธพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนให้อุบาสกและอุบาสิกาทำบุญมาก ๆ ยิ่งทำบุญมากเท่าไหร่ยิ่งดี เพื่อจะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้า การเชิญชวนให้บูชาและเช่าวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังเพื่อจะได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ปกป้องและคุ้มครองให้รอดพ้นจากภยันตรายต่าง ๆ สิ่งที่อลัชชีหรือภิกษุทุศีลกระทำนั้น ล้วนแต่เป็นเดรัจฉานกถา และเดรัจฉานวิชา ที่ไม่เคารพต่อพระพุทธองค์ ซึ่งขัดต่อพระธรรมวินัยโดยไม่เคารพในพระพุทธองค์ ซึ่งป็นการย่ำยีพระพุทธศาสนา."สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในปัจจุบันเป็นเช่นไรนั้น คงต้องนำมาพิจารณากันว่าอะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล กล่าวคือ เหตุเกิดจากผู้บวชเป็นภิกษุไม่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง...
เมื่อบวชเป็นภิกษุแล้วก็ไม่ทำหน้าที่ของภิกษุอย่างถูกต้อง ทั้งในด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ จึงไม่อาจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แก่อุบาสกและอุบาสิกาได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งไม่มีการประพฤติปฏิบัติไม่ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์

ขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาไปยัง "มหาเถรสมาคม" ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของสงฆ์ ว่ามีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปกครองสงฆ์หรือไม่อย่างไร เพราะหากไม่สามารถปกครองสงฆ์ให้อยู่ในพระธรรมวินัยได้แล้ว ผลที่ตามมาก็คือ ภิกษุส่วนใหญ่ไม่ใช่ "ภิกษุในพระธรรมวินัย" สร้างความเสื่อมศรัทธาแก่ประชาชนนั่นเอง.
...............................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


บทความที่เกี่ยวข้อง
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 1
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 2
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 3
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 4
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 5
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 6
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 7
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 8
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 9
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 10
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 11
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 12
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 13
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 14


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%