อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ ตอน 14

สัปดาห์นี้พูดถึงความสำคัญของ “วันเข้าพรรษา” ที่พระภิกษุจำพรรษาที่วัดตลอดระยะเวลา 3 เดือน เมื่อบวชเป็นพระภิกษุจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไร... พฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.


วันเข้าพรรษาเป็นวันที่ภิกษุอยู่ประจำวัดเป็นเวลา 3 เดือนในฤดูฝน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ตามปฏิทินจันทรคติ วันเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติให้ภิกษุประพฤติปฏิบัติตาม หากภิกษุไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็มีโทษเป็นอาบัติทุกกฎตามพระวินัยสาเหตุที่พระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ภิกษุอยู่จำพรรษา ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือน เพื่อให้ภิกษุได้หยุดพักการจาริก ไม่ก่อความเสียหายจากการเหยียบย่ำธัญพืชในแปลงเพาะปลูกของชาวบ้าน

ห้วงเวลาการจำพรรษาของภิกษุตลอดระยะเวลา 3 เดือน เป็นห้วงเวลาที่มีความสำคัญและเป็นโอกาสดียิ่งในการจำพรรษาร่วมกันภายในอาวาส เพื่อจะได้ศึกษาพระธรรมวินัยจากพระเถระผู้ทรงความรู้ในพระธรรมวินัย และจะได้ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสตามสิกขาบทร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสดังกล่าวนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการแก้ไขข้อประพฤติปฏิบัติที่ได้ล่วงละเมิดสิกขาบทในพระวินัย โดยการอยู่ปาริวาสกรรมหรือการปลงอาบัติเพื่อให้ภิกษุพ้นสภาพจากความเป็น "ภิกษุทุศีล" เป็น "ภิกษุที่มีศีลบริสุทธิ์"การบวชเป็นภิกษุมีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง ฉะนั้นผู้ที่คิดบวชเป็นภิกษุจะต้องตอบคำถามกับตนเองอย่างตรงไปตรงมาว่า มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจริงหรือ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพระธรรมจริงหรือ มีอัธยาศัยในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลส ดำรงตนอยู่ในเพศบรรพชิตได้จริงหรือ หากเป็นเช่นนั้นจริงก็บวชเป็นภิกษุได้ หากไม่เป็นเช่นนั้นก็อย่าได้บวชเป็นภิกษุเลยเพราะตนเองก็จะได้รับโทษจากการบวชและยังเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาอีกด้วยข้อความในอรรถกถาที่แสดงถึงความยากของการบวชไว้ ดังนี้ “บุคคลผู้เห็นโทษของการอยู่ครองเรือน ว่า คับแคบ (คับแคบด้วยอกุศล คับแคบด้วยกิเลส แน่นไปด้วยกิเลส แน่นไปด้วยอกุศล) มีแต่จะเป็นเครื่องพอกพูนกิเลส ให้หนาแน่นขึ้น แล้วมีอัธยาศัยน้อมไปที่จะขัดเกลากิเลสให้ยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์ จึงสละทุกสิ่งทุกอย่าง สละทรัพย์สมบัติเงินทองทั้งหลายทั้งปวง สละวงศาคณาญาติแล้วออกบวช เป็นบรรพชิต ด้วยความจริงใจ ด้วยความตั้งใจที่จะขัดเกลากิเลสจริง ๆ ไม่ใช่บวชด้วยความไม่รู้ ไม่ใช่บวชตาม ๆ กัน ที่สำคัญการบวชไม่ใช่เรื่องง่าย และการยินดีในการบวชก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกัน”
...............................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”
ขอบคุณภาพประกอบจาก : coj

บทความที่เกี่ยวข้อง
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 1
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 2
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 3
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 4
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 5
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 6
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 7
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 8
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน9
'พระพุทธศาสนา' ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 10
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 11
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ ตอน 12
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ ตอน 13


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%