อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

อาณาประชาราษฎร์ สุขถ้วนหน้าด้วย'จิตอาสา'

สัปดาห์นี้ทำความรู้จัก “การทำงานจิตอาสา” ซึ่งเป็นธรรมะข้อหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการหนทางนำไปสู่ความเป็น “พระโพธิสัตว์” พุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.


ในพระพุทธศาสนามีหลักการบำเพ็ญอยู่ 2 ประการ คือ 1.สายพระอรหันต์ 2.สายแห่งพระโพธิสัตว์

ประเทศไทย ศรีลังกา พม่า ลาว และกัมพูชา ส่วนใหญ่พุทธศาสนิกชนนับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาท ซึ่งเน้นการละ ลด เลิก เพื่อละลายกิเลส คือ โทสะ โมหะ โลภะ จนสามารถทำให้สำเร็จมรรคผลหลุดจากสังสารวัฏ และมุ่งเข้าสู่ทาง “พระนิพพาน” อันเป็นหมายสูงสุดของพุทธศาสนาสายนี้

ส่วนสายพระโพธิสัตว์ หรือเรียกอีกอย่างก็คือ แบบมหายาน คนที่นับถือแบบมหายานนั้น ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศจีน เวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซีย ชาวพุทธกลุ่มนี้เน้นการช่วยเหลือสังคม เน้นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ยาก บำเพ็ญตนเพื่อมุ่งหวังเป็น “พระโพธิสัตว์” อันเป็นบันไดขั้นแรกในการที่นำไปสู่พระพุทธเจ้าในอนาคตกาลต่อไป

สำหรับ
“แนวทางแห่งพระโพธิสัตว์” คือ “ตนยอมทุกข์ทรมานเพื่อความสุขของผู้อื่น” ท่านมีแต่เมตตา มีแต่ให้ ดำรงตนอย่างมุ่งมั่นในบำเพ็ญเพียร ดังพระสมณโคดมบำเพ็ญบารมีใน 10 ชาติสุดท้าย ที่เราเรียกกันว่า “บารมี 10 ทัศ” คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมะบารมี ปัญญาบารมี วิริยะบารมี ขันติบารมี อุเบกขาบารมี สัจจะบารมี อธิฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมีซึ่งการสร้างบารมีทั้ง 10ชาติสุดท้ายนั้น ทรงจุติหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละชาติ มีพระนามดังนี้ 1.พระเตมีย์ใบ้ 2.พระมหาชนก 3.พระสุวรรณสาม 4.พระเนมิราช 5.พระมโหสถบัณฑิต 6.พระภูริทัต 7.พระจันทกุมาร 8.พระพรหมนารท 9.พระววิธูรบัณฑิต และ 10.พระเวสสันดร ทรงบำเพ็ญทานบารมี คือ ทรงบำเพ็ญเพียรด้วยการให้ ซึ่งในที่นี้ก็คือ ทรงสอดคล้องกับคำว่า “จิตอาสา” คือมีจิตเสียสละเป็นที่ตั้ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์รัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระราชบิดาองค์รัชกาลที่ 9 ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

โครงการจิตอาสา พวกเราชาวไทยจะสัมผัสได้ว่า พระองค์ทรงให้ความสำคัญยิ่ง และถือว่าเป็นพระราชปณิธานสำคัญ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมทั่วประเทศ โดยการทำงานจิตอาสานั่นคือว่าเป็น “ธรรมะข้อหนึ่ง” ในบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ และคนทำงานจิตอาสานี่เอง ผมเชื่อว่ากำลังบำเพ็ญตนเอง เพื่อไปสู่ความเป็น “พระโพธิสัตว์”ทีนี้สอดคล้องกับคติความเชื่อของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ที่มีความเชื่อกันว่า พระมหากษัตริย์คือ “เทพหรือเทวดาจุติลงมาเกิด” เพื่อให้มาปกครองแผ่นดิน เพื่อความผาสุกและอยู่ดีกินดีของอาณาประชาราษฎร์ และพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียร เพื่อก้าวสู่ความเป็นพระโพธิสัตว์ และพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าในอนาคตต่อไป และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ พวกเราในฐานะพสกนิกรจะเห็นสัมผัสได้ว่า ประเทศไทยโชคดีที่พวกเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ในทุกหย่อมหญ้า ไม่เคยทอดทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ใด เมื่อเข้ามาอาศัยในแผ่นดินของพระองค์ ก็จะทรงดูแลและบรรเทาความทุกข์ เท่าที่จะช่วยได้

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 ก.ค.61 นี้ พวกเราในฐานะพสกนิกรของพระองค์ ขอน้อมนำพระราชปณิธานด้านจิตอาสา ใส่เกล้าใส่กระหม่อม เพื่อความผาสุก ความสันติสุขของแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน.
.................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com.
ขอบคุณภาพ : www.mol.go.th/content/65398/1513236743


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 331