อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

หน้าที่พระ-ชาวพุทธที่ดี ควรเป็นอย่างไร??

สัปดาห์นี้ลองมองย้อยดูสำรวจตัวเอง “ชาวพุทธที่ดี” ควรจะเป็นอย่างไร ส่วนพระภิกษุในพระธรรมวินัย จะมีหน้าที่อะไรบ้าง ไปอ่านกัน... พุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.


ช่วงนี้ใกล้เทศกาลเข้าพรรษาแล้ว พระภิกษุก็ต้องทำหน้าที่ของพระภิกษุ ส่วนพวกเราชาวพุทธก็จะต้องทำหน้าที่ชาวพุทธที่ดี หน้าที่ของพระภิกษุในธรรมบท ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนของพระภิกษุ-สาเณร ระบุไว้ชัดเจนว่า พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีหน้าที่ 2 ประการ ได้แก่ 1.คันถธุระ ศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมหรือพระธรรมวินัย 2.วิปัสสนาธุระ การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะต่างๆอย่างไรก็ตาม นอกจากจะทำหน้าที่ทั้ง 2 ประการแล้ว ควรช่วยเหลือสังคมที่สมัยปัจจุบันใช้คำว่า ควรมีจิตอาสา ด้วยการช่วยพัฒนาท้องถิ่นกันดารต่างๆ ช่วยบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะอันเป็นสมบัติทางศาสนา ช่วยพัฒนาสาธารณประโยชน์พื้นฐานของสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาศาสนา และอนุเคราะห์ให้กุลบุตรกุลธิดาได้ศึกษาเล่าเรียนตามความเหมาะสมอีกด้วย รวมทั้งมีหน้าที่สอนพุทธศาสนิกชนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม

สำหรับหน้าที่ชาวพุทธที่ดี ต้องเป็นผู้ที่เคารพเลื่อมใสและศรัทธาในพระรัตนตรัย ตั้งมั่นอยู่ในศีล 5 เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ให้ความเคารพนับถือ เอาใจใส่ทำนุบำรุง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดและพระสงฆ์ และนำแนวทางการปฏิบัติตนของพระสงฆ์ มาเป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำเนินชีวิต สำหรับหน้าที่ชาวพุทธโดยทั่วไปด้านการศึกษาและปฏิบัติธรรม ชาวพุทธที่ดีควรให้ความสนใจศึกษาค้นคว้า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักธรรมที่ได้ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแก่ฐานะ รวมทั้งมั่นทำบุญบำเพ็ญกุศล เข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในโอกาสสำคัญต่างๆ อย่าทำให้ศูนย์กลางชุมชน คือ วัด กลายเป็นสถานที่ร้าง จึงต้องร่วมกันพัฒนาอยู่เสมอๆ

ด้านการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา นอกจากมีหน้าที่ในการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม และสั่งสอนธรรมแล้ว ยังต้องปฏิบัติศาสนกิจอื่นๆ เพื่อความดีงามและความสงบสุขของประชาชน ชาวพุทธที่ดีจึงควรช่วยอุปถัมภ์บำรุงและส่งเสริมพระภิกษุสามเณร เพื่อให้มีกำลังในการปฏิบัติศาสนกิจสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป

การทำนุบำรุงวัดและพุทธศาสนสถาน พระพุทธศาสนามีวัดเป็นศูนย์กลางสำหรับบำเพ็ญกุศล ฝึกอบรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีพระสงฆ์ในฐานะศาสนบุคคลเป็นผู้ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต วัดจึงเป็นอุทยานการศึกษา เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้สำคัญทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ วัดบางแห่งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติและมรดกโลกการปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ชาวพุทธที่ดี คือ ผู้ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีของชาติ ด้วยการดำรงตนอยู่ในกรอบกฎหมาย ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่อย่างเหมาะสม ไม่ละเมิดกฎระเบียบและกติกาของสังคม เมื่อปฎิบัติได้ดังนี้ สังคมประเทศชาติก็ร่มเย็นอยู่เป็นสุข

ด้านการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาถือเป็นมรดกชาติไทย ที่บรรพบุรุษได้ปกป้องคุ้มครองมาด้วยชีวิต เมื่อวิกฤตการณ์เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา ชาวพุทธไม่ควรนิ่งดูดายและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เพียงฝ่ายเดียว ควรจะช่วยกันแก้ไขระงับเหตุการณ์มิให้ลุกลามใหญ่โต

สุดท้ายมีข่าวฝากจาก คุณปุ๊ก หรือ คุณอุรมาเกษตร เกษตรพืชผล ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ เป็นประจำทุกปีที่จะจัดงาน “มีเทศน์มีทอร์ก” รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ ถือว่าเป็นกิจกรรมบุญที่ได้ทั้งความสุขและความสนุกในตัว เพราะนอกจากจะพบกับพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังได้พบกับนักทอร์กระดับเกจิของเมืองไทยด้วย ใครว่างเชิญได้ ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ ฟรีตลอดงาน ภายในงานมีของที่ระลึกด้วย ผมก็จะไปแล้วเจอกันที่งานครับ.
...............................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com
ขอบคุณแหล่งภาพ : @สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 179