อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

"มะนัง" ความสำเร็จการพัฒนาด้านเกษตร

ความสำเร็จในภาคเกษตรของอำเภอมะนัง จ.สตูล ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร ปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จ.สตูล พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 04.00 น.


     ความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญในภาคเกษตรของอำเภอมะนัง จ.สตูล ซึ่งดำเนินการผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร ปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร หมู่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เชื่อมโยง เครือข่ายในการพัฒนาภาคเกษตรจากหน่วยงานรัฐ สู่เกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะพัฒนา “ผลผลิตทางการเกษตร” โดยมีกิจกรรมดี ๆ เพื่อช่วยพัฒนาพี่น้องชาวเกษตรกร และเมื่อประชากรชาวเกษตรกร ต้องรู้ เข้าใจ การสร้างผลผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดี หน่วยงานทางการเกษตรก็ไม่พลาดในการยื่นมือเข้ามาช่วยชาวเกษตรกร

      ได้จัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561 เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี กับแปลงเกษตรของตน

     นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ไปเป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมจะแบ่งเป็น 5 สถานีการเรียนรู้ ได้แก่ สถานีเรียนรู้ที่ 1 การลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน สถานีเรียนรู้ที่ 2 การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน สถานีเรียนรู้ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมัน สถานีเรียนรู้ที่ 4 การเพิ่มรายได้ในสวนปาล์มน้ำมัน และสถานีเรียนรู้ที่ 5 การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องการทำวัคซีนในสัตว์ปีก การเลี้ยงไก่ลูกผสมสามสายพันธ์ุ การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช เป็นต้น ทางพี่น้องเกษตรกรจำนวนมากได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจเพื่อนำไปปรับใช้กับการเกษตรของตนเองต่อไปในอนาคต

     คุณสำราญ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังขับเคลื่อนที่พัฒนาให้เกษตรกรสามารถมีรายได้ที่ดี และมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีโดยผ่านนโยบายที่สำคัญ อย่างน้อย 15 นโยบาย ซึ่ง ศปก.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร และแปลงใหญ่ ยังเป็นนโยบายหลักอยู่ ในการจัดงานในวันนี้เป็นการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ซึ่งจัดงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พี่น้องเกษตรกรสามารถเรียนรู้และปรับใช้ในแปลงของตัวเอง เพราะต้องมีการวิเคราะห์กัน ก่อนว่าพี่น้องเกษตรกรยังมีเทคโนโลยีอะไรที่ยังขาด เพื่อไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มองในแง่ของทั้งต้นทุนที่ต้องลดลง ผลผลิตที่ต้องเพิ่มขึ้น และคุณภาพของปาล์มที่ดีขึ้น ต้องไปนั่งวิเคราะห์ กันก่อน ซึ่งทีมงานกระทรวงเกษตรฯ นั่งวิเคราะห์กันแล้วจัดฐานการเรียนรู้ เพื่อพี่น้องเกษตรกรได้เรียนรู้จากของจริง”

     อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีทางเลือกและกิจกรรมดี ๆ ให้ได้เรียนรู้วิธีการและแนวคิดใหม่ทางการเกษตรก็ตาม หากไม่ลงมือปฏิบัติ ยึดแต่แนวคิดเดิม ๆ ก็ไม่เป็นผลอย่างแน่นอน “เทคโนโลยีใช้ไม่ยาก แต่วิธีคิดเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยาก” แน่นอนหากเราไม่สามารถเปลี่ยนวิธีคิดที่ดั้งเดิมของพี่น้องเกษตรกรได้ วิธีการใหม่ ๆ ที่ได้ให้เรียนรู้
ก็ไม่เป็นผลแก่พี่น้องเกษตรกรเช่นกันประโยคหนึ่งที่ว่า “โค่นในเวลาถูก ปลูกในเวลาแพง”.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39