เกษตรกรรม

กระเจี๊ยบแดงทดแล้งใช้น้ำน้อยเหมาะพืชหลังนา

10 ตุลาคม 2558

สำหรับพันธ์ุที่เหมาะสมกับพื้นที่โดยทั่วไปที่ทางการแนะนำก็มีพันธุ์กลีบยาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งหากเกษตรกรมีความประสงค์จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อปลูกในคราวต่อไป

กุยช่าย - เรื่องน่ารู้

9 ตุลาคม 2558

ในทางการแพทย์แผนไทยผักชนิดนี้มีคุณสมบัติในการช่วยบำรุงกระดูก เนื่องจากมีธาตุฟอสฟอรัสสูง ใบช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ

สินค้าเกษตรไทยในอาเซียน

9 ตุลาคม 2558

สินค้าเกษตรของไทยที่ส่งออกในอาเซียน ได้แก่ ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ยางพารา ผลไม้ จำพวก ลำไยสด

มาตรการเตรียมรับภัยแล้ง 2558/59

9 ตุลาคม 2558

เบื้องต้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59

มันปู - เรื่องน่ารู้

8 ตุลาคม 2558

เมื่อใบแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวมักจะขึ้นในป่าพรุน้ำกร่อย ป่าโปร่ง ป่าดิบ ที่ราบแถบเชิงเขา คนภาคใต้นิยมนำใบอ่อนกินกับน้ำพริก หรือใช้เป็นเครื่องเคียงแกงเผ็ดและขนมจีน

สร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน

8 ตุลาคม 2558

เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนนำไปปรับใช้สร้างกิจกรรมเสริมทักษะให้แก่นักเรียนในการเรียนรู้อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้สอดคล้อง กับภูมิปัญญาและพื้นฐานมรดกทางวัฒนธรรม

กรมการข้าวชู‘พันธุ์เขี้ยวงู8974’ข้าวเหนียวนานาชาติ‘กินอร่อย’

8 ตุลาคม 2558

โดยประเทศไทย ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวเหนียวอันดับหนึ่งในตลาดโลก และกว่าร้อยละ 50 ของผู้บริโภคดังกล่าวยังนิยมบริโภคข้าวเหนียวจากประเทศไทย

ชะมวง - เรื่องน่ารู้

7 ตุลาคม 2558

พบทั่วไปตามป่าชื้นที่ระดับต่ำ เป็นไม้ที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี จะพบมากทางภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ