วันพุธ 1 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ชี้แจงอัตราค่าจ้างลูกจ้างกรมการปกครอง

ที่ มท 0302.2/26209กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กท. 10200

เรื่อง ชี้แจงประเด็นการเสนอข่าว “ปัญหาอัตราค่าจ้างของลูกจ้างกรมการปกครอง”

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

อ้างถึง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม 2556 หน้า 8 คอลัมน์ “จดหมายถึงเดลินิวส์”

ตามที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้เสนอข่าว หัวข้อ “ปัญหาอัตราค่าจ้างของลูกจ้างกรมการปกครอง” โดยขอให้กรมการปกครองพิจารณาข้อเสนอลูกจ้างเหมาบริการในเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างโดยให้พิจารณาจ้างตามวุฒิการศึกษาปัจจุบัน ให้มีรายได้ที่เหมาะสมกับการครองชีพ เพื่อให้ลูกจ้างเหมาบริการได้มีขวัญกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นนั้น

กรมการปกครอง ขอเรียนชี้แจงตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2 ประเด็น ดังนี้

1. กรณีขอให้ปรับอัตราค่าจ้างให้พิจารณาจ้างตามวุฒิการศึกษา กรมการปกครองได้นำระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำมาปรับใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติและอัตราค่าจ้างเหมาบริการของลูกจ้างเหมาบริการ อีกทั้ง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนดำเนินการ ซึ่งการจ้างลูกจ้างเหมาบริการเป็นการจ้างทำของตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้าง อัตราค่าจ้างไม่จำต้องจ่ายตามวุฒิการศึกษา แต่ให้พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่แท้จริงหรืออัตราตลาด (อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406/ ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ดังนั้น กรมการปกครองจึงได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการลูกจ้าง โดยพิจารณาจัดจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 7 ชั่วโมง ยกเว้นวันหยุดราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท โดยวิธีการคิดค่าจ้างต่อวัน

2. กรณีการขอให้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ได้มีหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406/ ว 16 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ตอบข้อหารือว่า สิทธิในการรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จะต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ตามกรอบอัตรากำลังที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยจ้างจากงบบุคลากรหรือที่สำนักงบประมาณกำหนด ซึ่งไม่รวมถึงผู้รับจ้างกรณีเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ที่เป็นการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ และลูกจ้างเหมาบริการมาฐานะเป็นผู้รับจ้างทำของตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้าง ไม่ถือเป็นบุคลากรของรัฐที่จะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการที่พึงได้รับจากทางราชการ จึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับรัฐในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง ตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมส่วนราชการผู้ว่าจ้างจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องนำส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคม แต่หากผู้รับจ้างประสงค์ที่จะได้รับประโยชน์ของผู้ประกันตน ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้เองตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

อนึ่ง การบริหารงานบุคคลของกรมการปกครอง เป็นการดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นผู้กำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคล และกรมการปกครองได้ให้ความสำคัญแก่ ข้าราชการ บุคลากร ผู้ปฏิบัติในสังกัดกรมการปกครองมาโดยตลอด อีกทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมการปกครองได้ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพลพนักงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2550 โดยขอปรับลูกจ้างเหมาบริการเพื่อกำหนดตำแหน่งเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4,649 อัตรา เพื่อให้ลูกจ้างเหมาบริการมีความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อกรมการปกครองได้รับอัตรากำลังพนักงานราชการตามที่ขออนุมัติแล้ว จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล

อธิบดีกรมการปกครอง

แนะคนรุ่นใหม่เสนอแนวคิดปรองดอง

เรียน คุณเอก วิภาวดี

คิดดี เรื่องปรองดองแล้วมิได้ทำดีต่อไปจนเกิดผล ก็คงไม่เป็นคุณประโยชน์แต่อย่างใด หากพูดอย่างตรงไปตรงมา การปรองดองของคนไทยเรายังอ่อนด้อยและควรได้รับการช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้ได้ผลดีและเร็วขึ้นด้วย

เรามักจะเหนียมอาย กลัวไปว่าจะเอาเด่น จึงมักจะสงวนทีท่า ไม่กล้าที่จะนำแล้วทำดีให้เด่น การอายเรื่องทำชั่วก็น่าจะเพียงพอ ถ้าจะอายเรื่องทำดี กรุณาอย่าอายเลยครับ ทันสมัยกว่าแน่นอน คนรุ่นใหม่ต้องกล้าคิดกล้าทำเรื่องดี มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์

ตัวอย่าง เช่น หนุ่มสาวระดับมัธยมปลาย หรืออาชีวะและหรือปริญญาตรี สมองกำลังใช้งานได้ดีและมีพลังสร้างสรรค์มาก ลองแสดงออกกันให้มากยิ่ง ๆ ขึ้นในช่องทางต่าง ๆ เช่นเขียนไปถึงสื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ เมื่อเกิดผลดีดังตั้งใจหมายไว้ อย่างน้อยความภาคภูมิใจสำหรับตน ว่าเป็นคนมีคุณค่าต่อส่วนรวม ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ จะติดตรึงในดวงใจไปชั่วนิรันดร์ เราอาจจะได้เป็นบุคคลสำคัญระดับชาติระดับโลกก็เป็นไปได้

ผมเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจรออ่านความคิดเห็นเรื่องการปรองดองสำหรับคนไทยเพื่อให้ไทยเจริญพัฒนาจากแนวคิดของวัยรุ่นที่กล้าคิดกล้าเขียนทำเรื่องดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อชาติบ้านเมืองจากสื่อต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้

ด้วยความนับถือ

ป. นิลประพันธ์

................................

ข้อคิดเห็นของคุณ ป.นิลประพันธ์ ที่มีไปถึงคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้นั้น ถ้าคนหนุ่มคนสาวคนรุ่นใหม่ได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้ว ก็หวังว่าคงจะได้ร่วมแสดงพลังที่คิดดีทำดีที่ถูกต้องนำพาประเทศชาติไปสู่ความปรองดองที่จะทำให้เกิดการเจริญพัฒนาอย่างมั่นคงตลอดไป.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น